ab kore zamin

یک محقق ایرلندی در زمینه محیط زیست معتقد است کمبود آب یکی از مھم ترین معضلات ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ایران آنلاین / شارلوت محقق ایرلندی و مھمان ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز کھ دانشجوی فوق لیسانس محیط زیست در دانشگاه تھران است درباره معضلات ایران در زمینه محیط زیست، گفت: یکی از معضلات بزرگ ایران کمبود آب است البته بیشتر نقاط جھان اکنون با این چالش بزرگ مواجه ھستند. ھمچنین معضل گرم شدن کره زمین که باید فعالیت ھای زیست محیطی زیادی در این زمینه انجام شود .
وی ادامه داد: به نظرم اگر ایران بخواھد با ھمین روند پیش برود اوضاع آب بحرانی خواھد شد و ممکن است ایران 20 تا 30 سال دیگر اصلا آب نداشته باشد .
این محقق ایرلندی درباره استفاده از انرژی سبز نیز گفت: باید فرھنگ خود را تغییر دھیم و بھ جای استفاده از انرژی ھای فسیلی بھ سمت انرژی ھای باد و خورشید حرکت کنیم تا جھانی سبزتر داشته باشیم و بتوانیم در آن زندگی کنیم .
ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز از 18 شھریورماه در سینما فلسطین و سراسر کشور آغاز و تا 24شھریورماه ادامه خواھد داشت.
تمامی حقوق برای سازمان محیط زیست محفوظ می باشد .
www.doe.ir